top of page

PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA INSPIRACE

Provozní řád studia INSPIRACE

Dne 24. 6. 2019

01

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia INSPIRACE. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu  potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

02

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému přihlášen, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

03

INSPIRACE je otevřena dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.inspirace-melnik.cz v sekci kontakty.

 

04

Účast na jógové lekci je nutné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách INSPIRACE - www.inspirace-melnik.inrs.cz . Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to prostřednictvím zaregistrovaného emailu nebo SMS.

05

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte bude cena lekce po vás vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

06

STORNO PODMÍNKY
 

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude cena lekce po vás vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 
 

STORNO KURZY A WORKSHOPY: Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné ihned zaplatit zálohu ve výši 100% v pokladně recepce. Pokud nebude rezervace z Vaší strany smazána, považujeme ji za závaznou. V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se telefonicky omluvíte na telefonním čísle recepce) po začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nebude puštěni, neb tím rušíte ostatní klienty. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

07

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

08

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

09

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

10

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio INSPIRACE nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

11

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

12

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

- kouřit

- požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

13

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

bottom of page